Để đăng ký thuê gian hàng, vui lòng liên hệ:

  • Tel: 84.28.3526 4714 / 15 / 16